Integritetsmeddelande

Integritetsmeddelande

Tack för att du besöker vårt webbsida och för ditt intresse för vårt företag.

Den här dataskyddspolicyn beskriver bland annat hur EDAG Engineering Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen kontakta oss gärna. Våra kontaktuppgifter hittas under avsnitt I och II. 

I. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter

EDAG Engineering Scandinavia AB, org. nr. 556420-7065
Eriksbergstorget 11
41764 Göteborg
Tel.: + 46 (0) 31 744 44 30,
E-post: info[at]edag.se
Webbplats: www.edag.se

II.    Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter

Jakob Hjelmaker
EDAG Engineering Scandinavia AB
Eriksbergstorget 11
41764 Göteborg
Tel.: +46 708 88 98 17
E-post: info[at]edag.se
Webbplats: www.edag.se

III. Allmän information om databehandling

1.    Omfattningen av personuppgiftsbehandlingen

Vi samlar bara in och använder personuppgifter om våra användare i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla en fullt fungerande webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Regelbunden insamling och användning av personuppgifter om våra användare samlas endast in med användarens medgivande. Undantaget från denna regel är om det av sakliga skäl inte är möjligt att inhämta användarens samtycke i förväg och/eller behandlingen är tillåten enligt lag eller om det föreligger annan laglig grund för behandlingen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

2.    Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade att behandla hans eller hennes personuppgifter utgör artikel 6.1.a i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

Artikel 6.1.b i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid fullgörande eller ingående av ett avtal i vilket den registrerade är part. 
I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, som vårt företag omfattas av, utgör artikel 6.1.c i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, den rättsliga grunden för behandlingen.

Om det skulle vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller någon annan fysisk person utgör artikel 6.1.d i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, den rättsliga grunden för behandlingen.

Om behandling är nödvändigt för att skydda vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen och dessa intressen inte åsidosätts av den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter utgör artikel 6.1.f i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, den rättsliga grunden för behandlingen. 

3.    Radering av uppgifter och lagringstid

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas så snart ändamålet för vilket uppgifterna är sparade har upphört att gälla. Vidare kan uppgifter också lagras om det föreskrivs i lag, direktiv eller förordning som den personuppgiftsansvarige omfattas av. Uppgifterna kommer även att raderas vid en tidpunkt då den lagringstid som föreskrivs löper ut, såvida det inte är nödvändigt att uppgifterna lagras under ytterligare en tid för ingående eller fullgörande av ett avtal.

4. Krav på tillhandahållandet av personuppgifter

Den registrerades tillhandahållande av personuppgifter är ofta nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra avtalsenliga förpliktelser. Följden av att den registrerade i vissa fall inte lämnar relevanta personuppgifter är att vi inte kan fullfölja våra kontraktuella förpliktelser.

IV. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång vår webbplats besöks samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den anropande datorn. 
Följande uppgifter samlas in:

(1)    Användarens IP-adress
(2)    Datum och tid för åtkomst

(3)    Webbsplatsbesök

(4)    Mängd data skickat i byte

(5)    Källan/länken som du besökte webbplatsen från

(6)    Använd webbläsare

(7)    Använt operativsystem

Uppgifterna lagras även i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

2.    Rättslig grund för databehandling

Artikel 6.1.f i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, utgör den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna.

3.    Syftet med databehandlingen

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att kunna leverera webbplatsen till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress lagras under sessionens varaktighet. Uppgifterna som har samlats in används för statistiska analyser och för att förbättra webbplatsen. Dina personuppgifter (t.ex. IP-adress) anonymiseras först.

Uppgifter lagras i loggfiler för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten hos våra IT-system. Ingen analys av uppgifterna görs i marknadsföringssyfte i samband med detta. 

Dessa ändamål är också berättigade intressen som vi har av databehandling under artikel 6.1.f i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

4.    Lagringstid

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. När det gäller uppgifter som samlas in för att göra webbplatsen tillgänglig raderas uppgifterna när sessionen avslutas. 

När det gäller uppgifter som lagras i loggfiler raderas dessa efter högst sju dagar. Lagring är även möjlig efter denna tidpunkt. Om så är fallet kommer användarens IP-adress att raderas eller förvrängas så att den inte kan tillskrivas åtkomstklienten.

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

Datainsamling är viktigt för tillhandahållandet av webbplatsen och lagring av uppgifter i loggfiler är viktig för driften av webbplatsen. Du har rätt att invända mot denna personuppgiftsbehandling i enlighet med avsnitt XIV nedan. 

V. Användning av cookies

1.     Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på användarens datorsystem i eller av webbläsaren. Om en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Cookien innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras vid nästa besök på webbplatsen. 

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. En del funktioner på vår webbplats kräver att webbläsaren identifieras om användaren byter från en sida till en annan. 
Följande data lagras och överförs i cookies:

(1)    Användarens IP-adress
(2)    Datum och tid för åtkomst
(3)    Mängden data som överförs
(4)    Frågande domän

På vår webbplats använder vi även cookies som gör det möjligt att analysera användarens surfvanor. 
Följande information kan överföras på detta sätt:

(1)    Utrustningstyp, modell, varumärke, skärmupplösning
(2)    Operativsystem, versioner, serier
(3)    Webbläsare, version, konfiguration, motorer, insticksprogram, språk, språkkod
(4)    Platsdata
(5)    Information om leverantören
(6)    Sidor per besök, antal besök, upprepade besök, tidpunkt för besöket, datum för besöket
(7)    Startsidor, avslutningssidor, sidadress, sidans namn, sökobjekt, nedladdningar
(8)    Sökmotorer, sökobjekt, webbplatser, sociala nätverk
(9)    Kampanjer, kampanjnyckelord

Vid besök på vår webbplats får användaren information om att såväl funktionella cookies som cookies för analys- och marknadsföringsändamål används. Användaren har möjlighet att lämna samtycke till användningen av cookies via en cookiebanner (s.k. Cookie Consent Manager). Mer information om vår dataskyddspolicy presenteras även i det sammanhanget.

Ytterligare information om hur enstaka cookies fungerar, hur länge respektive cookie är aktiv samt huruvida tredje part har tillgång till cookies finns tillgänglig i cookiebannern. Du får tillgång till cookiebannern genom att klicka på motsvarande länk i sidfoten på vår webbplats. 

2.     Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1.f i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som insamlas via funktionella cookies samt cookies i analys- och marknadsföringssyfte är samtycke enligt artikel 6.1.a i GDPR tillsammans med motsvarande bestämmelser i tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.     Syftet med databehandlingen

Beroende på syfte och funktion delas cookies upp i följande kategorier:

a)      Tekniskt nödvändiga cookies

Tekniskt nödvändiga cookies används för att möjliggöra funktioner som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera på avsett sätt. Dessa cookies används enbart av oss, s.k. förstapartscookies. Detta innebär att all information som samlas in i dessa cookies skickas tillbaka till vår webbplats. Tekniskt nödvändiga cookies används t.ex. i syfte att hålla användare inloggade vid besök på webbplatsen så att användare inte behöver logga in på nytt vid varje tillfälle som en webbsida besöks.

Användningen av tekniskt nödvändiga cookies behöver inte baseras på samtycke från användaren. Av den anledningen är det inte möjligt att avaktivera denna typ av tekniskt nödvändiga cookies. Den rättsliga grunden för att använda tekniskt nödvändiga cookies utgörs istället av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1.f i GDPR. Vid en intresseavvägning har vårt berättigade intresse av att säkerställa och tillhandahålla grundläggande funktioner på vår webbplats företräde.

b)      Funktionscookies

Funktionscookies möjliggör för oss att spara information och inställningar som användaren gör på webbplatsen (såsom att ställa in namn, språkval eller plats). Med hjälp av sådan information kan vi erbjuda förbättrade och mer individanpassade funktioner på webbplatsen. Användarens beteende på andra webbplatser kan inte spåras vid insamling och lagring av information via denna typ av cookies.

c)         Prestandacookies

För att förbättra webbplatsens, innehåll och funktioner använder vi prestandacookies. Dessa cookies samlar in information om hur webbplatsen används och hjälper oss att avgöra hur ofta och hur länge webbsidor besöks och vilket innehåll som är särskilt intressant för användarna.

Dessa cookies lagrar ingen information som kan användas för att identifiera användaren, utan informationen som samlas in är aggregerad och vi kan därför inte direkt identifiera användaren. Den insamlade informationen sammanställs i syfte att skräddarsy innehållet på vår webbplats utefter användarnas behov och för att förbättra användarupplevelsen samt optimera vårt utbud av tjänster.

d)        Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies kommer från externa annonsföretag (s.k. tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som användaren besöker för att skapa riktad reklam till användaren och för att visa annonser baserade på användarens intressen. Dessa cookies används också för att begränsa hur ofta en annons visas och för att mäta verkningsgraden i reklamkampanjer. Denna information kan därmed komma att delas med tredje part, till exempel annonsörer. 

4.     Lagringstid, rätt till invändningar och rätt till radering

Cookies lagras på användarens dator och därifrån överförs de till vår webbplats. Som användare har du därför fullständig kontroll över användningen av cookies.

Även om du gett ditt samtycke till användning av cookies kan du närsomhelst återkalla detta genom ett av följande alternativ:

 • Genom att meddela oss att du önskar återkalla ditt samtycke eller genom att ändra dina inställningar i vår cookiebanner som alltid finns tillgänglig på vår webbplats. 
 • Du kan förhindra lagring av cookies genom att anpassa inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock uppmärksamma dig på att detta kan medföra att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar fullt ut.
 • Genom att justera dina inställningar kan du närsomhelst radera lagrade cookies. Detta kan också göras automatiskt.

 • Genom att ladda ner och installera det plugin-program som finns tillgängligt i din webbläsare kan du även förhindra insamling av data via cookies, som relaterar till din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress), till Google och dess bearbetning av data.

 • Du kan även använda de verktyg som utvecklats som del av självregleringsprogrammen i många länder, t.ex. www.aboutads.info/choices/ (USA) eller www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices (EU), för att hantera marknadsföringscookies.

VI.    Jobbansökningar via e-post

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Ansökningar tas emot via e-post. Vi behandlar personuppgifterna som du lämnar till oss i din jobbansökan, inklusive men inte begränsat till namn, telefonnummer, adress, e-postadress, födelsedatum, CV och personligt brev, osv. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt på förhand skriftliga medgivande. 

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter, förutsatt att användaren har gett sitt samtycke till det, är artikel 6.1.a i GDPR. Sådan personuppgiftsbehandling sker även på basis av vårt berättigade intresse, i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR, av ett effektivt och korrekt rekryteringsförfarande.

3.    Syftet med databehandlingen

Det enda skälet för att behandla personuppgifter är att vi ska kunna hantera din ansökan.

4.    Lagringstid

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. För de uppgifter som samlas in under ansökningsförfarandet är detta fallet när ansökningsprocessen är avslutad. 

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

Som sökande kan du kontakta oss när som helst om du vill att vi raderar informationen. 

VII. E-postkontakt

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

E-postadressen tillhandahålls för att möjliggöra kontakt med oss. I detta fall lagras personuppgifterna för den användare som skickas med e-postmeddelandet. 

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part i samband med detta. Sådana uppgifter används endast för att behandla kommunikationen.

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av insamlade uppgifter när ett e-postmeddelande skickas är artikel 6.1.f i GDPR mot bakgrund av vårt berättigade intresse att besvara och hantera e-postmeddelandet. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal är artikel 6.1 b i GDPR en kompletterande rättslig grund för behandling.

3.    Syftet med databehandlingen

Det enda skälet för att behandla personuppgifter är att göra det möjligt för oss att hantera e-postförfrågan, som även fastställer ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

4.    Lagringstid

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. För personuppgifter som överförs via e-post är detta fallet när en viss kommunikation med användaren har avslutats. Kommunikationen är avslutad när omständigheterna indikerar att den aktuella frågan är löst. 

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon när som helst invända mot lagringen av hans eller hennes personuppgifter. I det här fallet kan kommunikationen inte fortsätta.

I det fallet kommer alla personuppgifter som har samlats in som en konsekvens av kontakten att raderas.

VIII. Närvaro i sociala medier

Vi använder sociala medier för att kommunicera med kunder, andra intressenter och användare som är aktiva på sociala medier, samt för att informera om våra tjänster. I detta sammanhang använder vi endast länkar eller plug-ins som inte skapar någon förbindelse med den aktuella sociala mediekanalen när sidan laddas. Detta till skillnad från andra plugs-ins som används för sociala medier och s.k. "gilla-knappar“, vilka överför information till den aktuella sociala mediekanalen så snart sidan laddas utan att användaren klickar på den aktuella knappen. Du hittar ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter i våra konton och profiler på sociala medier i vår Integritetspolicy för sociala medier.

IX. Webbspårning

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Denna webbplats använder Google Analytics, vilket är en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). Funktionen möjliggör att sammankoppla data, sessioner och interaktioner mellan flera enheter som tilldelas ett pseudonymiserat användar-ID. På så vis kan användares aktivitet på olika enheter analyseras.

Google Analytics använder sig av cookies som lagras på användarens dator och gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Som regel sparas och överförs informationen om din användning av denna webbplats som genereras av cookien till Googles server i USA. Om anonymisering av IP-adress har aktiverats på denna webbplats kommer Google att stänga av din IP-adress inom EU:s medlemsländer eller andra stater som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster som rör användningen av webbplatsen.

Följande data behandlas:

 1. Användarens IP-adress
 2. Datum och tid för åtkomst
 3. Inloggningsinformation
 4. Mängd överförd data
 5. Frågande domän
 6. Utrustningstyp, modell, varumärke, skärmupplösning
 7. Operativsystem, versioner, serier
 8. Webbläsare, version, konfiguration, motorer, insticksprogram, språk, språkkod
 9. Platsdata
 10. Information om leverantören
 11. Sidor per besök, antal besök, upprepade besök, tid för besök, datum för besök
 12. Startsidor, avslutningssidor, sidadress, sidans namn, sökobjekt, nedladdningar
 13. Sökmotorer, sökobjekt, webbplatser, sociala nätverk
 14. Kampanjer, kampanjnyckelord

 

Google sammankopplar inte IP-adressen som skickas av din webbläsare via Google Analytics med annan data.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter via Google Analytics är artikel 6.1.a i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning. 

3. Syftet med databehandlingen

Syftet med användningen av Google Analytics är att analysera och göra regelbundna förbättringar av användningen av vår webbplats. Den erhållna statistiken gör det möjligt för oss att förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för, våra användare. I de undantagsfall personuppgifter överförs till USA har standardavtalsklausuler tecknats med Google enligt de villkor som framgår av standardavtalsklausulerna.

Det ligger även i vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för ovanstående ändamål i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.   

4. Lagringstid, rätt till invändningar och rätt till radering

Data som behandlas inom ramen för Google Analytics raderas automatiskt efter 14 månader. Vänligen notera att vi inte har något inflytande över hur länge data lagras av Google.

Användaren kan inaktivera och begränsa användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Vänligen notera att det kan det leda till att användaren inte kan använda alla funktioner som erbjuds på denna webbplats till fullo. Genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program kan användaren förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterar till användningen av webbplatsen (inklusive IP-adress). Plug-in programmet finns tillgängligt via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Användaren kan välja att inte låta aktiviteten på vår webbplats vara tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Opt-out cookies förhindrar framtida förvärv av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. För att förhindra anskaffning av flera enheter av Universal Analytics måste du aktivera opt-out för alla system som används. Klicka här för att ställa in opt-out cookie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en&text=deaktivate_google_analytics.

Denna webbplats använder Google Analytics med funktionen "_anonymizeIp ()". Detta säkerställer att IP-adresser behandlas i avkortad form, vilket gör det omöjligt att spåra dem till en specifik användare. Om insamlad data skapar en direkt länk till användaren blockeras dessa omedelbart och personuppgifterna raderas.

Information om tredjepartsleverantören

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Villkoren för användning kan hittas via följande länk: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/.

Googles sekretesspolicyn kan hittas via följande länk: https://policies.google.com/?hl=sv&gl=de och sekretesspolicyn finns tillgänglig via följande länk: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de

Vi ingått nödvändigt personuppgiftsbiträdesavtal med Google i anledning av den personuppgiftsbehandling som Google utför för vår räkning.

5. Användning av Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager, som möjliggör för marknadsförare att hantera taggar på webbplatser via ett och samma gränssnitt. Verktyget Tool Tag Manager är en cookie-fri domän som inte samlar in några personuppgifter. Verktyget utlöser dock andra taggar som under vissa omständigheter själva kan samla in information. Om du har inaktiverat taggar på domän- eller cookie-nivå kommer inaktiveringen gälla för alla spårningstaggar som implementeras av Google Tag Manager. Du kan hitta ytterligare information om detta på följande länk: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Klicka här för att inaktivera informationsinsamling genom Google Tag Manager.

Webbspårningen är

X. Integration av Google Maps

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi använder tjänsten Google Maps på den här webbplatsen. Det gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen så att du snabbt och enkelt ska kunna använda kartfunktionen.

Om du besöker webbplatsen får Google information om att du har aktiverat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs följande information:

(1)    IP-adress för datorn som används för åtkomst
(2)    Datum och tid för förfrågan

Detta sker oavsett om du har ett Google-användarkonto eller inte som du är inloggad på. Om du har loggat in på Google tilldelas dina data direkt till ditt konto. Om du inte vill att data ska tilldelas din Google-profil måste du logga ut innan du klickar på länken. 

Beroende på vilka inställningar användaren har gjort är det dessutom möjligt för Google att samla in platsdata. Ditt medgivande till användningen av sådan information krävs dock alltid, och du kan vägra att ge Google tillgång till denna i ditt svar på förfrågningen. 

Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och behandlingen av plugin-leverantören hittar du i leverantörens sekretesspolicy, där du även hittar ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda ditt privatliv. https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Google behandlar dina personuppgifter i USA och med anledning härav har standardavtalsklausuler tecknats med Google.

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1.f i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

3.    Syftet med databehandlingen

Google lagrar dina uppgifter i form av användningsprofiler, som de sedan använder i marknadsföringssyfte eller för marknadsundersökningar, och/eller den behovsanpassade designen av dess webbplats. En analys av denna typ görs (även för användare som inte är inloggade) speciellt för att kunna tillhandahålla behovsbaserad annonsering, och för att informera andra som använder det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

4.    Lagringstid

Vi kan inte påverka vilka uppgifter som samlas in eller databehandlingsåtgärderna, och vi har heller inte någon kännedom om den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, ändamålen för vilka den behandlas eller lagringsperioder. På samma sätt har vi ingen information om Googles radering av insamlade data.

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

För att förhindra att uppgifter tilldelas en befintlig profil hos Google måste du logga ut innan du klickar på länken. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, men för att utöva denna rätt måste du kontakta Google.

XI. Användning av Google Web Fonts

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi använder typsnitt för webbplatser från Google för att se till att dessa används på ett konsekvent sätt. När du besöker en webbsida laddar din webbläsare ner de nödvändiga typsnitten så att texter och typsnitt visas på ett korrekt sätt. Om din webbläsare inte stödjer ett visst typsnitt används istället ett standardtypsnitt från din dator. 
När du öppnar sidan placeras inga cookies. I samband med att sidan visas skickas information till resursspecifika domäner, såsom fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. Sådan information kommer inte i kontakt med information som samlas in eller används i samband med parallell användning av autentiserade Googletjänster, såsom Gmail. 

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1.f i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

3.    Syftet med databehandlingen

Google Fonts är ett bibliotek med över 800 typsnitt. Med Google Fonts kan vi presentera vår webbplats för besökare i en attraktiv design och i samma kvalitet på olika enheter. På så vis får alla våra webbplatsbesökare en konsekvent och trevlig användarupplevelse. Detta syfte ligger i vårt berättigade intresse av personuppgiftsbehandling enligt artikel 6.1.f i GDPR. 

4.    Lagringstid, rätt till invändning och rätt till radering

Vi har inget inflytande över den information som samlas in eller de processer som används för att behandla insamlad information. Vi känner inte heller till omfattningen av informationsinsamlingen, de syften för vilka informationen behandlas eller hur länge informationen lagras. Vi har inte heller någon information om när Google raderar insamlad information. 

För ytterligare information om Google Web Fonts, se developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/ 

XII. Integration av YouTube-videor (via plug-in)

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats. Dessa lagras på www.YouTube.com och kan visas direkt från vår webbplats. Samtliga videor har ett “förbättrat sekretessläge“, vilket innebär att ingen information om dig som användare överförs till YouTube förrän du påbörjar uppspelningen av videorna. Vi har inget inflytande över denna informationsöverföring. 

Om du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har aktiverat motsvarande undersida på vår webbplats. Därutöver överförs följande information: 
(1)    Användarens IP-adress 
(2)    Datum och tid för tillgång 
(3)    Inloggningsinformation 
(4)    Mängd överförd information
(5)    Förfrågande domän 
(6)    Typ av utrustning, modell, varumärke, skärmupplösning 
(7)    Operativsystem, version, serier
(8)    Webbläsare, version, konfiguration, motorer, plug-ins, språk, språkkod
(9)    Platsdata
(10)    Leverantörsinformation 

Informationsöverföringen sker oavsett om du har loggat in på ett YouTube-konto eller inte. Om du har loggat in på ett Google-konto hänförs din information direkt till ditt konto. 

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1.f i GDPR. 

3.    Syftet med databehandlingen

YouTube lagrar information i användarprofiler. Denna information använder YouTube i reklam- eller marknadsundersökningssyfte och/eller för att behovsanpassa YouTubes webbplats. Denna analys genomförs även för användare som inte har loggat in i syfte att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra som använder YouTube om dina aktiviteter på vår webbplats.

4.    Lagringstid, rätt till invändningoch rätt till radering

Om du inte vill att information ska hänföras till din YouTube-profil måste du logga ut från ditt konto innan du spelar upp den aktuella videon. Du har rätt att invända mot att en användarprofil skapas. Om du vill göra en sådan invänding måste du kontakta YouTube. Ytterligare information om syftet och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av information finns i YouTubes integritetspolicy. Där finns även ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din personliga integritet: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google behandlar dina personuppgifter i USA och med anledning härav har standardavtalsklausuler tecknats med Google

XIII. Elektroniska kort (eKort)

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen 

Vi använder elektroniska vykort för att skicka personliga hälsningar och/eller inbjudningar till dig.

För detta ändamål lagras och används följande information i vårt kund- och leverantörssystem:
(1) Kön
(2) Efternamn
(3) E-postadress
Dessutom kan följande information lagras och användas (om tillgängligt):
(4) Arbetstitel
(5) Förnamn
(6) Grupptillhörighet
(7) Biljett/kod

När ett elektronisk vykort skickas hänvisar vi till detta integritetsmeddelande. Alternativt anger vi en e-postadress som du istället kan använda för att kontakta oss. I sådana fall kommer de personuppgifter som skickas i e-postmeddelandet att lagras av oss. Personuppgifter lämnas endast ut till företag (både nationella och internationella) inom EDAG-koncernen. Sådan information behandlas endast för att behandla kommunikationen med dig. 

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av information och loggfiler samt för behandling av information i e-postmeddelanden är artikel 6.1.f i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning. Om syftet med e-postmeddelandet är att ingå ett avtal utgörs den lagliga grunden även av artikel 6.1.b i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning. 

3.    Syftet med databehandlingen

Det enda syftet med personuppgiftsbehandlingen är att möjliggöra för oss att kommunicera med dig. Om kontakten etableras genom ett e-postmeddelande utgör det också ett berättigat intresse för oss att behandla uppgifterna. 

4.    Lagringstid

Information raderas så snart den inte längre behövs för det ändamål som den samlades in för. Personuppgifter som överförs via e-post raderas således när omständigheterna tyder på att kommunikationen avslutats. Ytterligare personuppgifter som samlas in när e-postmeddelandet skickas raderas senast sju dagar därefter. 

5. Rätt till invändning och rätt till radering

Om användaren kontaktar oss via e-post kan användaren när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter. I sådana fall raderas alla personuppgifter som samlas in genom kontakten och kommunikationen med användaren kan därmed inte fortsätta. 

XIV. Den registrerades rättigheter 

Om personuppgifter om dig behandlas är du den registrerade enligt definitionen i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, och har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1.    Rätt till information

Du kan be den personuppgiftsansvarige att ge dig en bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas av oss. 

Om sådan behandling utförs kan du be den personuppgiftsansvarige att ge dig information om följande:

(1)    De ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;
(2)    Personuppgiftskategorierna som behandlas;
(3)    Mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna om dig har eller kommer att lämnas ut till;
(4)    Den planerade lagringstiden för personuppgifterna om dig eller, om det inte är möjligt att tillhandahålla konkret information vid denna tidpunkt, kriterier för fastställande av lagringstiden;
(5)    Att det finns en rätt att korrigera eller radera personuppgifter om dig, en rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, eller en rätt att motsätta sig sådan behandling; 
(6)    Att det finns en rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
(7)    Allt tillgänglig information som rör uppgifternas ursprung, om personuppgifterna inte har samlats in från den registrerade själv;
(8)    Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den aktuella logiken och konsekvenserna och den avsedda effekten av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida personuppgifter om dig överförs till tredjeland eller en internationell organisation. I det här sammanhanget kan du be om information om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, avseende överföring av uppgifter.

2.    Rätt till rättels

Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar eller kompletterar eventuella personuppgifter om dig som har behandlats och som antingen är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste göra eventuella korrigeringar utan onödigt dröjsmål.

3.    Rätt att begränsa behandlingen

Med förbehåll för följande villkor kan du begära att behandlingen av personuppgifter om dig begränsas.

(1)    Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;
(2)    behandlingen är olaglig och du vägrar att ta bort personuppgifterna, istället för att begära att användningen av personuppgifterna begränsas;
(3)    den personuppgiftsansvarige behöver personuppgifterna i behandlingssyfte, men du behöver dem för att kunna upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
(4)    om du har lämnat in en invändning mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, och det ännu inte är klarlagt huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl åsidosätter dina.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats, får dessa uppgifter, lagring ej beaktat, endast behandlas med ditt medgivande (i den utsträckning det krävs enligt lag), eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller av ett betydande allmänintresse på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

Om behandlingen har begränsats enligt ovannämnda villkor kommer du att informeras av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen upphör.

4.    Rätt till radering

a)    Skyldighet att radera

Du kan be den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifterna om dig utan onödigt dröjsmål, och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera dessa uppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl föreligger:

(1)    Personuppgifterna som rör dig behövs inte längre för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller på annat behandlades.
(2)    Du återkallar ditt samtycke, som har legat till grund för behandlingen i enlighet med artikel 6.1. a eller artikel 9.2 a i GDPR, och det inte finns någon rättslig grund för behandlingen. 
(3)    Du invänder mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, och det finns inga berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning. 
(4)    Personuppgifterna som rör dig har behandlats på ett olagligt sätt. 
(5)    Radering av personuppgifter som rör dig är nödvändig för att säkerställa efterlevnaden av en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagstiftningen i den medlemsstat som den registrerade omfattas av. 
(6)    Personuppgifterna som rör dig har förvärvats i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8.1 i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

b)    Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort de personuppgifter som rör dig, och är skyldig att radera sådana uppgifter i enlighet med artikel 17.1 i GDPR ska denne, med beaktande av de tillgängliga teknikerna och genomförandekostnader vidta lämpliga åtgärder som kan vara av teknisk natur, för att informera de som ansvarar för behandlingen av personuppgifter att du, i egenskap av registrerad, har begärt att de ska radera alla länkar till dessa personuppgifter liksom alla kopior eller replikeringar av dessa personuppgifter. 

c)    Undantag

Den registrerade har inte rätt att få sina uppgifter borttagna om behandlingen är nödvändig

(1)    för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet.
(2)    för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som kräver behandling på grundval av unionsrätten eller en medlemsstats lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av, eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av ett offentligt mandat som den personuppgiftsansvarige har;
(3)    av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i GDPR.
(4)    för arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, i den mån som den rättighet som anges i avsnitt a) sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt försämra uppnåendet av ändamålen med denna behandling, eller
(5)    för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5.    Rätt till information

Om du har utövat din rätt för att få den personuppgiftsansvarige att rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina uppgifter, är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare av sådan information om dig om en sådan rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida det inte visar sig vara omöjligt att göra detta eller om det skulle medföra orimliga kostnader och ansträngningar.

Du har rätt att få den personuppgiftsansvarige att informera dig om dessa mottagare.

6.    Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vidare har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna tillhandahölls om;

(1)    behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1.a i GDPR eller artikel 9.2a i GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1.b i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, och
(2)    behandlingen utförs på automatisk väg.

Vid utövandet av denna rättighet har du även rätt att få de personuppgifter som rör dig överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan om detta är tekniskt genomförbart. Detta får inte inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

Rätten till dataportabilitet är inte tillämplig på behandling av personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

7.    Rätt att invända

Du har rätt, av skäl som hänför sig till din speciella situation, att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig som är baserad på artikel 6.1.e eller f i GDPR, och motsvarande bestämmelser enligt nationell dataskyddslagstiftning; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. 

Den personuppgiftsansvarige kommer inte längre att behandla personuppgifter som rör dig om inte den personuppgiftsansvarige kan presentera övertygande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen syftar till att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter som rör dig behandlas i direktmarknadsföringssyfte, har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för sådana marknadsföringssyften: detta gäller även profilering, i den mån detta är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföring, kommer de personuppgifter som rör dig inte längre att behandlas för sådana syften.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster – oaktat direktiv 2002/58/EG, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning – har du rätt att utöva din rätt att invända mot automatiserade processer med hjälp av tekniska specifikationer.

8.    Rätt att återkalla en försäkran om samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla din försäkran om samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallandet av samtycke ska inte påverka behandlingens lagenlighet på grundval av ditt samtycke innan det återkallas.

9.    Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling – inklusive profiler – som ger upphov till rättsverkningar som berör dig eller som påtagligt påverkar på ett liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

(1)    är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
(2)    är godkänt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den registrerade omfattas av och som även innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina berättigade intressen, eller
(3)    fattas utan ditt uttryckliga medgivande.

Dessa beslut får dock inte grundas på särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1 i GDPR, och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, om inte artikel 9.2a eller g, och motsvarande bestämmelser enligt nationell dataskyddslagstiftning, gäller, och lämpliga åtgärder måste ha vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina berättigade intressen.

När det gäller de fall som beskrivs i punkterna (1) och (3) kommer den personuppgiftsansvarige att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att få ett mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

10.    Rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet, speciellt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller på platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är i strid med GDPR eller motsvarande nationell dataskyddslagstiftning. Tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter i Sverige är Datainspektionen. 

Den tillsynsmyndighet som behandlar ditt klagomål kommer att informera dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider eller om dess resultat, inbegripet möjligheterna till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 78 i GDPR, och motsvarande nationell bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

Version: June 2020

Loading