INTEGRITETSPOLICY FÖR SOCIALA MEDIER

TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR VÅRT BOLAG OCH VÅRA SOCIALA MEDIER.

INTEGRITETSPOLICY FÖR SOCIALA MEDIER

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder och besöker våra sociala medier. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för sociala medier. Du kan även läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår generella integritetspolicy här:

I.    Personuppgiftsansvarig - namn och kontaktuppgifter

Nedanstående bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga med aktörer som tillhandahåller sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Twitter, för en del av den personuppgiftsbehandling som sker via sociala medier. Det gemensamma personuppgiftsansvaret följer av artikel 26 i EU:s allmänna dataskydds-förordning (”GDPR”) och kompletterande nationella bestämmelser om dataskydd (”tillämplig dataskyddslagstiftning”).

EDAG Engineering Scandinavia AB
Eriksbergstorget 11
417 64 Göteborg
Scandinavia
Tel.: +46 31 7444430
E-mail: info[at]edag.se
Hemsida: se.edag.com

Kontakt: Jakob Hjelmåker, Managing Director

EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Tel.: +49 661 6000-0
Fax: +49 661 6000-223
E-mail: info@edag.com
Hemsida: www.edag.com

II.    Allmänt

1.    Behandling av personuppgifter i sociala medier 
Våra konton och profiler i sociala medier är offentliga. När du besöker våra sociala medier kommer viss personuppgiftsbehandling förekomma. Olika sociala medier, så som Facebook och Instagram, kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende t.ex. när du besöker deras hemsida eller en hemsida med inbyggda funktioner relaterat till sociala medier (t.ex. ”gilla-knappar” och reklambanners). 

EDAG Engineering Group AG använder följande sociala medier:
Facebook: https://de-de.facebook.com/EDAGGroup/ 
Twitter: https://twitter.com/EDAGGroup 
YouTube: https://www.youtube.com/user/EDAGTV
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edaggroup/

EDAG Engineering Scandinavia AB använder följande sociala medier:
Instagram: https://www.instagram.com/edagscandinavia/ 

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vårt konto kan aktören som tillhandahåller den aktuella sociala mediekanalen härleda besöket till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter samlas in även om du inte är inloggad eller har ett konto hos den aktuella sociala mediekanalen eftersom personuppgifter kan behandlas via t.ex. cookies som är lagrade på din enhet eller genom din IP-adress.
Med hjälp av den information som samlas in kan aktören som tillhandahåller den aktuella sociala mediekanalen skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På detta sätt kan intressebaserad annonsering visas för dig både i och utanför den aktuella sociala mediekanalen. Om du har ett användarkonto hos den aktuella sociala mediekanalen kan intressebaserade annonser visas på alla enheter som du är eller har varit inloggad på.
I egenskap av konto- respektive profilinnehavare på de aktuella sociala mediekanalerna kan vi endast se den information som finns lagrad på din profil om din profil är offentlig och om du är inloggad på ditt konto när du besöker vår sociala medieprofil eller vårt konto. Därutöver tillhandahåller aktören som driver den aktuella sociala mediekanalen oss med anonym användarstatistik som vi använder för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare av våra sociala medier. Vi har däremot inte tillgång till information som samlas in av aktören för att skapa denna statistik.
Notera att vi inte kan spåra eller påverka all behandling som sker på de sociala mediekanalerna. Det innebär att ytterligare behandling kan utföras av aktörerna som tillhandahåller de aktuella sociala mediekanalerna. Önskar du begränsa behandlingen kan du göra lämpliga sekretessinställningar för ditt konto och/eller medlemskap på den aktuella sociala mediekanalen. Information om sekretessinställningar finns att tillgå hos respektive aktör, t.ex. i användarvillkor eller i en integritetspolicy (se nedan). 

2.    Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen 

Vi använder våra sociala mediekanaler för att säkerställa att vårt företag har en så hög närvaro som möjligt på internet. Vi använder sociala medier för att marknadsföra våra tjänster och produkter och för att komma i kontakt med dig som besökare och användare av dessa kanaler. Vår användning av sociala medier och den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för användningen baseras på vårt berättigade intresse av att kunna interagera och kommunicera med våra användare och besökare på ett modernt och effektivt sätt i enlighet med artikel 6.1.f GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

Om du väljer att ta kontakt med oss via våra sociala medier (t.ex. genom att skapa dina egna artiklar, reagera på våra artiklar eller skicka oss privata meddelanden) behandlar vi dina personuppgifter enbart för att kunna kontakta dig. Om du ger ditt samtycke till behandlingen är den lagliga grunden artikel 6.1.a GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning. När vi ska fullgöra en avtalsförpliktelse gentemot dig utgörs den lagliga grunden av artikel 6.1.b GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.

Behandling som initieras av aktören som tillhandahåller den aktuella sociala mediekanalen kan vara baserad på andra lagliga grunder. Aktören är skyldig att specificera vilken eller vilka lagliga grunder som aktören använder (t.ex. samtycke i enlighet med artikel 6.1.a i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.) Information finns att tillgå i respektive aktörs integritetspolicy (se nedan).

3.    Gemensamt personuppgiftsansvar och utövande av rättigheter 

När du besöker våra sociala mediekanaler är vi gemensamt personuppgiftsansvariga med den aktör som tillhandahåller den aktuella sociala mediekanalen för den personuppgiftsbehandling som utförs vid ditt besök. Det innebär att du kan utöva dina rättigheter enligt avsnitt V i denna integritetspolicy både gentemot oss och aktören som tillhandahåller den aktuella sociala mediekanalen.

Trots att vi är gemensamt personuppgiftsansvariga med respektive aktör har vi inte fullt inflytande över de rutiner som rör personuppgiftsbehandling på de olika sociala medierna, utan dessa rutiner regleras av respektive aktörs företagspolicy. Mer information finns att tillgå i respektive aktörs integritetspolicy (se nedan).

4.    Gallring och lagring av personuppgifter

All information som samlas in direkt av oss via våra sociala medier raderas från våra system så snart ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i varje enskilt fall är uppfyllt eller när du återkallar ditt samtycke. Eventuella cookies som är lagrade finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Därutöver lagrar vi även personuppgifter så länge vi är skyldiga att göra det enligt tvingande lagstiftning. 

Vi har inget inflytande över den lagringsperiod som respektive aktör tillämpar för sina egna ändamål. Om du vill veta mer om hur länge respektive aktör lagrar dina personuppgifter kan du kontakta aktörerna direkt (t.ex. i via deras integritetspolicy, se nedan).

III.    Information om sociala medier och plattformar

1.     Facebook

Vi har en profil på Facebook. Den aktör som tillhandahåller denna sociala mediekanal är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Vi har en överenskommelse med Facebook som innebär att Facebook ska efterfölja GDPR vid behandling av personuppgifter och fullgöra de skyldigheter som följer av GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Facebook ska även tillhandahålla det väsentliga innehållet av sådan överenskommelse till de registrerade.
Du kan själv justera dina annonseringsinställningar i ditt användarkonto. Du kan justera dina inställningar genom att klicka på följande länk och logga in: www.facebook.com/settings;
Du kan läsa mer om hur Facebook behandlar personuppgifter på följande länk: www.facebook.com/about/privacy/update;

2.     Twitter

Vi använder Twitter. Den aktör som tillhandahåller denna sociala mediekanal är Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter är anslutet till EU-US Privacy Shield.
Du kan justera dina inställningar för dataskydd via ditt användarkonto. Du kan justera dina inställningar genom att klicka på följande länk och logga in: twitter.com/personalization
Du kan läsa mer om hur Twitter behandlar personuppgifter på följande länk: https://twitter.com/de/privacy

3.     YouTube

Som en del av vår företagskommunikation finns vi på YouTube, en tjänst som tillhandahålls av Google Group. Aktören som tillhandahåller denna sociala mediekanal är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 
För mer information om YouTubes behandling av personuppgifter hänvisas till Googles sekretesspolicy, som finns tillgänglig på följande länk: policies.google.com/privacy
Som YouTube-användare kan du själv justera dina dataskyddsinställningar i ditt YouTube-konto. Du kan också ställa in sekretess- och annonsinställningar för Googles tjänster på följande länkar: myaccount.google.com/intro/privacy, https://adssettings.google.com/authenticated

4.     Instagram

Vi har ett konto på Instagram. Aktören som tillhandahåller Instagram är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas på Instagram på följande länk: https://help.instagram.com/519522125107875

5.     LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Aktören som tillhandahåller denna sociala mediekanal är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn är ansluten till EU-US Privacy Shield. LinkedIn använder cookies för annonsering (tredjepartscookies). 

Använd följande länk för att inaktivera LinkedIns cookies för annonsering: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas av LinkedIn på följande länk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

IV.    Registrerades rättigheter

När dina personuppgifter behandlas har du i egenskap av registrerad, enligt definitionen i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning, följande rättigheter de personuppgiftsansvariga:

1.    Rätt till tillgång

Inom ramen för artikel 15 i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning har du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. 

2.    Rätt till rättelse 

Inom ramen för artikel 16 i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och kompletterade.

3.    Rätt till begränsning av behandling

Inom ramen för artikel 18 i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

4.    Rätt till radering

Inom ramen för artikel 17 i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning har du rätt att få dina personuppgifter raderade, under förutsättning att vi t.ex. inte är skyldiga enligt lag att lagra personuppgifterna. 

5.    Rätt till dataportabilitet

Inom ramen för artikel 20 i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning har du rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

6.    Rätt att göra invändningar

Inom ramen för artikel 21 i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse, inbegripet direkt marknadsföring och profilering. 

7.    Rätt att återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Återkallelsen påverkar dock inte lagligheten av den personuppgiftsbehandling som vi utfört med stöd av ditt samtycke innan det återkallades.

8. Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol har du rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten (i Sverige Datainspektionen) om du anser att behandlingen av personuppgifter är i strid med GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.
Den tillsynsmyndighet som behandlar ditt klagomål kommer att informera dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider eller om dess resultat, inbegripet möjligheterna till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 78 i GDPR och motsvarande bestämmelse enligt nationell dataskyddslagstiftning.


Version: Juni 2020

Loading