SUSTAINABILITY AT EDAG SCANDINAVIA

FOR PEOPLE. FOR PROGRESS. FOR THE ENVIRONMENT.

Vill ni göra en klimatbedömning av era produkter eller utvärdera designval av nya produkter? Är ni ett litet- eller medelstort företag (SME) och vill få hjälp att ta fram ett klimatdatablad att lämna till era kunder? Behöver ni hjälp med efterlevnad enligt CSRD eller andra direktiv inom hållbarhetsrapportering? Vill ni rapportera enligt CDP för att identifiera förbättringar och öka transparans mot era kunder? Behöver ni hjälp att hålla Kunskapsfyllda workshops för er ledning och personal?

Hos oss på EDAG kan ni få hjälp med att framtidssäkra produkter, utveckla kompetens hos er personal, och rapportera enligt lagkrav. Tillsammans bidrar vi till den gröna omställningen.

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder nedan.

Miljöbedömning

Det finns flera standarder och verktyg för beräkning av växthusgasutsläpp och annan miljöpåverkan. Dessa verktyg skiljer sig något från varandra beroende på vad utsläppen ska beräknas för och hur resultatet ska användas. Nedan beskrivs några typiska verktyg för att bedöma klimatpåverkan. Kontakta gärna oss om ni har frågor eller behöver vägledning utefter era behov.

 • Livscykelanalys är en metod för att beräkna den potentiella miljöpåverkan en produkt eller tjänst ger upphov till i hela värdekedjan och ger en helhetsbild av var miljöpåverkan är som störst. Livscykelanalys används för att bedöma miljöpåverkan från både produkter och tjänster och tittar på all miljöpåverkan och resursanvändning som sker i alla steg, från råvarutvinning till avfallshantering (Vagga till grav). Livscykelanalys är också ett bra verktyg att använda vid design, planering, materialval och tillverkning för att jämföra alternativ och vägleda till val som är bättre för miljön.

  Är ni tidigt i design- eller utvecklingfasen av en produkt och vill på ett tydligt och enkelt sätt ta reda på klimatpåverkan av enkla material- eller designval? Med EDAGs verktyg Quick-LCA (QLCA) kan företag tidigt i produktutvecklingsprocessen identifiera de bästa alternativen som minimerar produktens slutgiltiga klimatpåverkan.

  Vill du veta hur stor miljöpåverkan ditt företags produkter har och identifiera vilka åtgärder som kan genomföras för att minska dessa? Kontakta oss så hjälper vi er.

 • Med Klimatdatabladet hjälper vi er att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ge företaget och era kunder en unik konkurrensfördel och samtidigt bidra till hållbara industrier. EDAG erbjuder beräkning för att ta fram Klimatdatabladet – ett dokument som beskriver en artikels klimatpåverkan i CO₂-eq, från vagga till grind.

  Beräkningsmetoden svarar mot skärpta krav från samhället, lagstiftare och kunder kring redovisning av produkters och enskilda artiklars klimatpåverkan. De företag som kan tillgodose dessa krav får en unik konkurrensfördel i takt med att efterfrågan på hållbara produkter ökar. Metoden baseras på kända material- och processdata och uppfyller kraven för att en artikels klimatpåverkan skall kunna valideras av tredje part om så önskas. Valideringen utförs i nuläget av RISE enligt EN ISO/IEC 17029: 2019.

  Klimatdatabladet som ni får kan ni själva använda och justera utefter era produktionsspecifikationer och innebär att ni kan skapa ett unikt klimatdatablad per produkt. Klimatdatabladet kan sedan bifogas med den vanliga offerten till kund.

 • Miljövarudeklarationer är ett bra sätt att informera om produkters miljöpåverkan genom hela värdekedjan på ett transparant och standardiserat sätt. Miljövarudeklarationer är ett effektivt kommunikationsverktyg mellan levarantörer och vid upphandling och inköp. För en miljövarudeklaration enligt ISO-14025 krävs en genomförd livscykelananalys, och beroende på produktkategori kan även övriga produktspecifika krav tillkomma på hur livscykelanalysen ska genomföras. Alla miljövarudeklarationer måste innan publicering granskas av en oberoende tredje part.

  På EDAG kan vi hjälpa er att ta fram en EPD och genomföra en livscykelanalys enligt gällande ISO-standard och specifika produktregler. 

 • Grunden för att göra en klimatstrategi, sätta mål och prioritera bland åtgärder för att minska företagets växthusgasutsläpp är kunskap om var dessa utsläpp uppstår och är som störst.

  GHG protokollet (The Greenhouse Gas protocol) är en standard som används vid beräkning av ett företags klimatpåverkan, och kan användas för att beräkna växthusgasutsläppen från hela värdekedjan.  Värdekedjans utläpp är indelade i tre delar, scope 1 (Uppströms), 2 (Core) och 3 (Nedströms). Tillsammans ger dessa företagets totala mängd växthusgasutsläpp från alla aktiviteter, och inkluderar både de direkta och indirekta utsläppen.

  EDAG kan stötta er i inventering och beräkning, tolkning och vägledning vid val av åtgärder för att minska utsläppen.

Hållbarhetsrapportering

EU har just nu stort hållbarhetsfokus och en utav de viktgaste pusselbitarna är EU:s Gröna Giv. Som del av EU:s Gröna Giv träder Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft den 1 Januari 2024. Detta säkerställer att alla företag som berörs av direktivet rapportera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och jämförbart sätt. Med ökad jämförbarhet mellan företags hållbarhetsarbete stärks förtroendet hos investerare, kunder, leverantörer och andra intressenter. För många företag medför dock CSRD även en ökad komplexitet i rapporteringsarbetet jämfört med tidigare år. EDAG finns där för er som behöver hjälp att navigera i CSRD:s nya rapporteringslandskap. 

 • Oavsett om det gäller att genomföra en GAP-analys, planera den dubbla väsentlighetsanalysen eller strukturera hållbarhetsarbetet som krävs för att rapportera i linje med CSRD har EDAG den kompetens som krävs. EDAG säkerställer att ni har vad som krävs för att rapportera enligt de nya rapporteringskraven som efterfrågas.

 • I och med implementeringen av CSRD har European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) utvecklat standarder för att skapa en gemsensam grund i det Europeiska hållbarhetsrapporteringsarbetet. Efterlevnad av standarderna innebär rapportering på mängder av ESG-data, alltså information om ett företags påverkan i frågor om miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade ämnen. Rapporteringskraven är många och kan lätt bli komplexa. EDAG har kompetensen för att strukturera ert ESG-arbete och öka förståelsen kring de nya standarderna.

 • I och med ikraftträdandet av Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) är syftet att hindra koldioxidläckage från EU genom att ställa krav på importörer av varor med höga växthusgasutsläpp. Att förstå de nya reglerna och hantera tullkraven kan vara komplicerat. Med EDAGs hjälp kan detta arbete göras enklare.

 • EDAG hjälper er med efterlevnad och överensstämmelse enligt EU-taxonimin, där vi vägleder er med klassificering och redovisning av företagets ekonomiska aktiviteter som uppfyller taxonomins riktlinjer för en hållbar verksamhet.

Hållbarhetskonsult

Är ni redo att ta nästa steg i ert företags hållbarhetsarbete och vill ha ett bollplank för att navigera hur just er hållbara omställningsresa kan se ut? Ta del av vår expertis och låt oss hjälpa er att identifiera möjliga målsättningar, åtgärder och strategier som passar er.

 • För att säkerställa att en verksamhet efterlever Parisavtalet kan ett företag sätta vetenskapliga mål enligt Science based targets (SBT). Dessa mål kan sedan valideras mot kriterier som styrker att de är tillräckligt ambitösa för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 °C jämfört med förindustriella nivåer, och minska risken för iriverrsibla konsekvenser. Vi på EDAG kan hjälpa er på resan med att samla in data, beräkna ursprungsläget, formulera ambitösa mål och ta fram strategier för hur målen kan uppnås.

 • En stark och tydlig hållbarhetsstrategi är ett krav för att navigera och efterleva de relger som finns i dagens affärsklimat. Oavsett om ni precis har påbörjat er hållbarhetsresa, eller vill förstärka en befintlig strategi finns EDAG här för att guida er genom processen. Tillsammans kan vi skapa en vägkarta för att möta både nuvarande och framtida hållbarhetsmål.

 • Funderar ni hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas på ert företag och vill öka kunskapen hos ledningsgrupp eller personal? Vi på EDAG erbjuder skräddarsydda utbildningsmaterial och workshops så att ni får verktygen och kunskap som kan bidra till ökat engagemang och integrering av hållbarhet i ert företag.  

 • IMDS (International Material Data System) är bilindustrins materialdatasystem och har blivit en global standard som används av nästan alla globala OEM-företag. Genom att leverantörer registrerar sina produkter och komponenter i IMDS blir det möjligt för fordonstillverkare att sammanställa, dokumentera och analysera data relaterat till det kompletta fordonet. Genom IMDS säkerställs också att leverantörer förhåller sig till gällande standarder, lagar och direktiv. Behöver ni hjälp att samla in rapporter från era leverantörer eller att registrera era komponenter och produkter? EDAG erbjuder stöd och hjälp i IMDS rapportering och registrering.

 • Att rapportera till CDP (Carbon Disclosure Project) stärker ditt företags åtgärder och rykte samtidigt som det identifierar och hanterar hållbarhetsrisker och möjligheter. Sedan dess etablering år 2000 har CDP satt den globala standarden för koldioxidrapportering och är värd för den största registret av företagsutsläpp av växthusgaser och klimatförändringsstrategier. På EDAG kan vi hjälpa ditt företag att komma igång eller maximera din CDP-rapportering. Våra skräddarsydda lösningar säkerställer omfattande täckning och strategisk överensstämmelse med dina hållbarhetsmål. Samarbeta med oss för att optimera din CDP-rapporteringsprocess, för att få en konkurrensfördel och förbättra dina miljöinitiativ. 

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett system som bygger på att material och produkter cirkuleras och behåller sitt värde så länge som möjligt så att inget avfall uppstår. Det innebär att vi måste ta tillvara på resurserna vi har i omlopp och frikoppla fortsatt ekonomisk tillväxt från naturens resurser. Det betyder att det cirkulära tänket behöver komma in tidigt i design och produktutveckling och att företag behöver se över sina affärsmodeller och jobba med cirkulära strategier. Hör av er till oss så hjälper vi er.

 • Minskning av avfall, ökade återvinningsmöjligheter eller resursoptimering? Oavsett vilket hjälper EDAG er att identifiera möjligheter för att implementera cirkuläritet i er verksamhet, där vi aktivt stöttar er i att bryta den linjära ekonomin.

 • För att vara konkurenskraftig i dagens omställning mot lägre utsläpp och högre resurseffektivitet kan företag behöva jobba med nya strategier och affärsmodeller. EDAG hjälper er att navigera bland strategier och kan hjälpa er att skapa en hållbar och lönsam affärsmodell som passar just er.  

 • Med flerårig erfarenhet av design inom fordonsindustrin har EDAG god kompetens inom området. Med ökat fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi samt nya direktiv behöver ett livscykel-perspektiv komma in tidigt i designprocessen. Genom att använda cirkulära principer och hållbarhetsbedömning skapas produkter med bättre hållbarhetsprestanda och ökad konkurrenskraft på marknaden. På EDAG kan vi hjälpa dig genom hela produktutveckling och att tidigt utvärdera designalternativ för att skapa produkter för framtiden. Vi har också ett eget verktyg, Quick-LCA (QLCA), som kan användas tidigt i produktutvecklingsprocessen för att identifiera de bästa alternativen som minimerar produktens slutgiltiga klimatpåverkan. 

PRIS FÖR HÅLLBARHET INOM FORDONSINDUSTRIN 2023

Med vår slitstarka fordonsplattform i kombination med en zonbaserad EE-fordonskonstruktion lyckades vi övertyga juryn för Sustainability in Automotive Award 2023.

 

Mer information

ÖVERBLICK: HÅLLBARHET I EDAG-KONCERNEN

Här redogör vi för vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar i vår hållbarhets- och CSR-rapport (Corporate Social Responsibility).

Sustainability report 2022GRI Content Index

Sustainability report 2021Sustainability report 2020


Kontakt

din kontakt i scandinavia

Cecilia Schülén

Director Quality & Manufacturing Engineering

Loading